Вітаю Вас, Гість

Ягунов Д.В. Національна модель пробації в світді проекту Закону «Про пробацію» (№1197-1) деякі думки та критичні зауваження // Факторы и условия модернизации современной юридической науки. Материалы международной научно-практической конференции, г. Симферополь, 17-18 мая 2013 года. – Симферополь: Научное объединение «Юридическая мысль», 2013. – 97 с. – С.78-81.  

Ягунов Д.В. Трансформація модуляцій кримінального покарання: від законності до убезпечення (філософсько-правовий аналіз) // Актуальні проблеми політики: Збірник наукових праць. Вип. 49. – Одеса, 2013. – С.218-228. 

Ягунов Д.В. Консеквенціалістські та ретрибутивістські теорії покарання в контексті філософсько-правового аналізу пенальності Постмодерну // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки. Випуск 1, 2013. – С.74-78.

Ягунов Д.В. Категорія оffender management  в пенальних праткиках зарубіжних країн: нові підходи ХХІ століття до проблеми поводження зі злочинцями // Актуальні проблеми держави і права. – 2012. – Вип. 67. – С.600-610. 

Ягунов Д.В. Філософсько-правові засади трансформації пенальності Постмодерну // Сучасні правові системи світу в умовах глобалізації: реалії та перспективи : Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 13-14 квітня 2013 року. – у 2-х частинах. – К.: Центра правових наукових досліджень, 2013. – Ч.ІІ. – С.120-122. 

Ягунов Д.В. Філософсько-правова експланація еволюції каральних практик у працях Пітирима Сорокіна // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». Випуск 20. Частина ІІ. Том 3. – Ужгород, 2012. – С. 185-188. 

Ягунов Д.В. Визначення поняття «пробація» в міжнародних актах та законодавстві зарубіжних країн // Реформування законодавства України та розвиток суспільних відносин в Україні: питання взаємодії: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Ужгород, 30-31 березня 2013 року. – Херсон : видавничий дім «Гельветика», 2013. – 256 с. – С. 249-252.  

Ягунов Д.В. Передумови формування постіндустріальної модуляції кримінального покарання (спроба філософсько-правового аналізу) // Наукові читання, присвячені пам’яті В.М. Корецького  : Зб. наук. праць / Київ. ун-т права НАН України.; [редкол. Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л., чернецько О.В. та інш.]. – Київ: ліра-К, 2013. – 352 с. – С.129-132. 

Ягунов Д.В. Свобода волі у працях Немесія Емеського в контексті філософсько-правового осмислення цілей кримінального покарання // Актуальні проблеми філософії права. Аксіосфера права та держави : матеріали міжнародного «круглого столу» / за ред. Ю.М. Оборотова. – Одеса: Фенікс, 2013. – 174 с. – С.55-57. 

Ягунов Д.В. Відповідність проектів законів про пробацію європейським стандартам в частині визначення принципів пробації // Державна пенітенціарна служба України: історія, сьогодення та перспективи розвитку у світлі міжнародних пенітенціарних стандартів та Концепції державної політики у сфері реформування Державної кримінально-виконавчої служби України : матеріали наук.-практ. конференції  (Київ, 28-29 березня 2013 року). – К.: Державна пенітенціарна служба України, 2013 : ВД «Давор», 2013. – 332 с. – С.41-44. 

Ягунов Д.В. Пенальність Постмодерну: до питання про раціоналізм та категорію свободи в сучасних пенальних практиках // Перспективные направления развития современной юридической науки. Материалы международной научно-практической конференции, г. Симферополь, 16-17 марта 2013 года. – Симферополь: Научное объединение «Юридическая мысль», 2013. – 148 с. – С.119-121. 

Ягунов Д.В. Трансформація модуляцій кримінального покарання в працях Мішеля Фуко // Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Ужгород, 16-17 лютого 2013 року. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2013. – 256 с. – С. 252-254. 

Ягунов Д.В. Принципи пробації: європейські стандарти та проблеми їх реалізації в Україні // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». Випуск 9. Том4. – Ужгород, 2012. – С. 172-176. 

Ягунов Д.В. Пессимизм теорий наказания и моральные перспективы трансформации пенальности в ХХІ веке // Научный вестник МГИИТ. – Выпуск 6 (20). – Москва, 2012. – С.90-93. 

Yagunov Dmytro. The transformation of the concept of freedom in the panoptic society // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – 2012. – Випуск 4. – С.135-138.

Ягунов Д.В. Європейські стандарти діяльності служб пробації та впровадження концепції пробації до національної системи кримінальної юстиції  // Вісник адвокатури. - 2012. - №3. – С.31-37.

Ягунов Д.В. Категорія «виправлення» в філософсько-правовому контексті традиційних цілей покарання (до питання про обґрунтування покарання в класичній школі кримінального права) // Актуальні проблеми європейської інтеграції. Збірник наукових праць з питань європейської інтеграції та права. Випуск десятий. За ред. Д.В.Ягунова. – Одеса: Фенікс, 2012. – С.177-137.

Ягунов Д.В. Пенальні системи країн Центральної та Південної Америки в умовах глобалізації: організаційні структури, ув’язнення в структурі кримінального покарання, тенденції в’язничного населення // Актуальні проблеми європейської інтеграції. Збірник наукових праць з питань європейської інтеграції та права. Випуск десятий. За ред. Д.В.Ягунова. – Одеса: Фенікс, 2012. – С.188-216.

Ягунов Д.В. Якою має бути служба пробації в Україні: деякі думки з приводу концептуального обґрунтування створення національної системи пробації // Актуальні проблеми держави і права. – 2012. – Вип. 65. – С.682-289. 

Ягунов Д.В. Основоположні школи кримінального права в епоху глобалізації (до питання про реконцептуалізацію цілей покарання) // Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави: Збірник наукових праць. – Черкаси, 2012. – 378 с. – С.266-271.

Ягунов Д.В. Паноптизм сучасної політичної влади як загроза для паритетної демократії // Актуальні проблеми політики: Збірник наукових праць. Вип. 47. – Одеса, 2012. – С.198-206. 

Ягунов Д.В. Пенальні системи мусульманських країн: організаційні структури, ув’язнення в структурі кримінального покарання, тенденції язичного населення // Актуальні проблеми європейської інтеграції. Збірник наукових праць з питань європейської інтеграції та права. Випуск дев’ятий. За ред. Д.В.Ягунова. – Одеса: Фенікс, 2012. – С.71-117. 

Ягунов Д.В. Пробація у світлі концепції offender management: підходи XXI століття до проблеми поводження зі злочинцями (європейські стандарти та досвід європейських країн) // Актуальні проблеми європейської інтеграції. Збірник наукових праць з питань європейської інтеграції та права. Випуск дев’ятий. За ред. Д.В.Ягунова. – Одеса: Фенікс, 2012. – С.139-173.

Ягунов Д.В. Перспективи існування реабілітаційної парадигми в пенальних системах сучасності // Актуальні проблеми держави і права. – 2012. – Вип. 64. – С.577-585. 

Ягунов Д.В. Європейські правила пробації як стандарт управління службами пробації у країнах-членах Ради Європи: філософія, структура, спрямованість // Актуальні проблеми державного управління: Збірник наукових праць ОРІДУ. Вип. 2 (50). – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2012. – С.125-129. 

Ягунов Д.В. Електронний моніторинг в сучасних пенальних практиках: філософсько-правове обґрунтування, моральне виправдання та кримінологічний ефект  // Актуальні проблеми європейської інтеграції. Збірник наукових праць з питань європейської інтеграції та права. Випуск восьмий. За ред. Д.В.Ягунова. – Одеса: Фенікс, 2012. 322 с. – С.236-268.

Ягунов Д.В. Концепція пробації: історичний розвиток, сучасні трансформації та перспективи подальшого розвитку   // Актуальні проблеми європейської інтеграції (Матеріали семінару з питань створення національної моделі пробації  в Україні. Київ, 24-25 січня 2012 року). Збірник наукових праць з питань європейської інтеграції та права. Випуск восьмий. За ред. Д.В.Ягунова. – Одеса: Фенікс, 2012. 322 с. – С.298-314

Ягунов Д.В. Філософсько-концептуальні засади впровадження категорії «offender management» (на прикладі пенітенціарної системи Англії та Уельсу). Матеріали науково-практичної конференції «Формування пенітенціарної системи України: сучасні проблеми». – Одеса: Управління ДПтСУ в Одеській області – ОДУВС – МГУ, 2012. – 182 с. – С. – 139-145.

Ягунов Д.В. Електронний моніторинг в пенальних практиках зарубіжних країн та перспективи його запровадження до національної системи кримінальної юстиції // Актуальні проблеми політики: Збірник наукових праць. Вип. 46. – Одеса, 2012. – С.184-193.  

Ягунов Д.В. Служба пробації та проблеми її створення в Україні (до питання про створення національної моделі пробації) // Пенітенціарій Одещини. Додаток газети «Золотослів». - №01 (01) 2012. – С.6.

Ягунов Д.В. Якою бути національній службі пробації: деякі думки з приводу концептуального обґрунтування системи пробації в Україні // Правове життя сучасної України. Матеріали Міжнар. наук. конф. проф.-викл. складу (Одеса, 20-21 квітня 2012 року). Т.2. / відп. ред.. проф. В. М. Дрьомін / Національний університет « Одеська юридична академія». -  Одеса: Фенікс, 2012. – 496 с. – С.310-311.

Ягунов Д.В. Соціальні та кримінологічні проблеми використання електронного моніторингу в сучасних пенальних практиках  // Актуальні проблеми політики: Збірник наукових праць. Вип. 45. – Одеса, 2012. – С.42-52.  

Ягунов Д.В. Філософсько-правове обґрунтування категорії свободи в пенальних практиках постмодерну // Актуальні проблеми філософії права: правова аксіологія: матеріали Міжнародного «круглого столу» ( м. Одеса, 9 грудня 2011 року.). – Одеса: Фенікс, 2012. – С.90-93. 

Ягунов Д.В. Паноптизм та сучасні пенальні практики (аналіз категорії свободи в суспільстві Постмодерну)  // Актуальні проблеми політики: Збірник наукових праць. Вип. 44. – Одеса, 2012. – С.83-94. 

Ягунов Д.В. Державна пенітенціарна служба України: деякі питання концептуального та термінологічного обґрунтування  // Актуальні проблеми державного управління: Збірник наукових праць ОРІДУ. Вип. 3 (47). – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 20011. – С.175-178. 

Ягунов Д.В. Філософсько-правове та кримінологічне обгрунтування загальної превенції як мети кримінального покарання // Актуальні проблеми держави і права. – 2011. – Вип. 61. 

Ягунов Д.В. Реабілітація злочинців як мета покарання: атавізм або вимушена необхідність? // Актуальні проблеми держави і права. – 2011. – Вип. 60. – С. 145-153

Ягунов Д.В. Чи можна продавати «право карати»? (філософсько-правовий аналіз феномена в’язничної приватизації) // Актуальні проблеми держави і права. – 2011. – Вип. 59. – С. 97-105.

Ягунов Д.В. Чи можна продавати «право карати»? (аналіз деякого зарубіжного досвіду в’язничної приватизації) //  Актуальні проблеми юридичної науки – 2010 : матеріали міжнародної науково-практичної конференції [«Актуальні проблеми юридичної науки – 2010»], (Київ, 26 листопада 2010 р.): У 2-х частинах. / За заг. ред. В.К. Матвійчука, Ю.В. Нікітіна, Н.Б. Болотіної.– Київ, 2011. 

Ягунов Д. В. Філософія пробації: трансформація поглядів на сутність та цілі поводження зі злочинцями (період після 1990-х років) // Актуальні проблеми політики. – Одеса: Юридична література, 2011. – Випуск 41. – С.198-207.  

Ягунов Д. В. Філософія пробації: трансформація поглядів на сутність та цілі поводження зі злочинцями (період до 1990-х років) // Актуальні проблеми політики. – Одеса: Юридична література, 2010. – Випуск 40. – С.175-183.   

Ягунов Д. В. «Криза реабілітаційного ідеалу» в наукових працях Роберта Мартінсона та їх значення для формування сучасної пенальної політики // Південноукраїнський правничий часопис. – 2010. – №4. – С.28-30.

Ягунов Д. В. Категорія «небезпечний злочинець» у сучасному кримінальному законодавстві  зарубіжних країн // Актуальні проблеми політики. – Одеса: Юридична література, 2010. – Випуск 39. – С.352-361. 

Ягунов Д. В. Глобалізаційна обумовленість «кризи покарання»: аналіз сучасних пенальних практик на основі кримінологічних поглядів Мішеля Фуко // Правова держава. - 2010. - №12. - С.325-330.

Ягунов Д. Позитивізм та безпека суспільства або друге життя теорії природженого злочинця // Ринкова економіка: Сучасна теорія і практика управління. Том 12. Випуск 26, ч.2: збірник наукових праць / Одеський  національний університет імені І.І.Мечникова. - Одеса: Видавець В.П.Букаєв, 2009. - С.132-138

Ягунов Д. Моделі державного управління пенітенціарними системами // Ринкова економіка: Сучасна теорія і практика управління. Том 12. Випуск 25, ч.2: збірник наукових праць / Одеський  національний університет імені І.І.Мечникова. - Одеса: Видавець В.П.Букаєв, 2009. - С.191-198.

Ягунов Д.В., Боднарчук О.Г. Роль суб’єктів господарювання у забезпеченні працею засуджених у Державній кримінально-виконавчій системі України // Держава і право». – 2009. – Вип. №46 (Ягунову Д.В. належить авторство 80% тексту статті)

Ягунов Д.В. Місце кримінально-виконавчої служби в структурі органів влади України відповідно до європейських стандартів // Південноукраїнський правничий часопис. – 2009. – №2. – С.9-12.

Ягунов Д., Рибак О. Співвідношення між інститутом звільнення від відбування покарання з випробуванням та інститутом пробації // Актуальні проблеми політики. Зб. наук. пр. Випуск 37. – Одеса: Фенікс, 2008. – С.96-103

Ягунов Д. Глобалізація пробації або глобалізація соціального контролю? Перспективи розвитку концепції пробації у ХХІ ст. // Актуальні проблеми політики. – Одеса: Юридична література, 2008. – Випуск 34. – С115-121.

Ягунов Д. Трансформація концептуальних засад діяльності служби пробації за рубежем // Віче. – 2008. – №. – №10

Ягунов Д. Пенітенціарна система Англії та Уельсу: перехід від виконання покарань до менеджменту у галузі виконання покарань // Актуальні проблеми політики. Зб. наук. пр. – Одеса: Фенікс, 2008. – С.207-212.

Ягунов Д. Реформування структури державного управління пенітенціарною системою України в світлі європейських стандартів // Зона вільної торгівлі Україна – Європейський Союз та європейська інтеграція: правові та економічні аспекти: Збірник статей учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 8 червня 2007 року). / Відп. редактор. М. Орзіх // Одеська національна юридична академія, Британська Рада в Україні, Українська асоціація європейських студій, Проект «Торгівельна політика України». – Бібліотека журналу «Юридичний вісник». – Одеса: Фенікс, 2007. – С.230-236

Ягунов Д.  Privatisation of Corrections in the New Millennium // Юридичний вісник. – 2007. – Випуск №3. – С.48-53 (англійською мовою)

Ягунов Д. Альтеративні санкції в сучасному пенальному ландшафті: тенденції, проблеми та перспективи // Актуальні проблеми політики. – Одеса: Юридична література, 2007. – Випуск 30. – С.204-211.

Ягунов Д.  Трансформація підходів до проблеми ресоціалізації злочинців у наукових працях та пенітенціарній практиці зарубіжних країн (ХХ століття) // Збірник наукових праць Міжнародного науково-практичного семінару «Актуальні проблеми кримінології і кримінальної психології» (Кримінологічні читання, присвячені 80-річчю з дня народження А.Ф.Зелінського (Одеса, Одеська національна юридична академія, 19 жовтня 2006 року

Ягунов Д.В. Що стоїть на заваді створення служби пробації в Україні (до питання про створення національної моделі пробації) // Актуальні проблеми європейської інтеграції. Збірник наукових праць з питань європейської інтеграції та права. Випуск шостий. За ред. Д.В.Ягунова. – Одеса: Фенікс, 2011. – С.146-173.

Ягунов Д.В. Загальна превенція як мета покарання (філософсько-правовий та кримінологічний аналіз) // Актуальні проблеми європейської інтеграції. Збірник наукових праць з питань європейської інтеграції та права. Випуск шостий. За ред. Д.В.Ягунова. – Одеса: Фенікс, 2011. – С.84-114

Ягунов Д.В. Загальна превенція як мета покарання (філософсько-правовий та кримінологічний аналіз) // Правове життя сучасної України. Матеріали Міжнародної наукової конференції професорсько-викладацького складу, 20-21 травня 2011 року, м. Одеса. Том 2. – Одеса, Фенікс, 2011. – С.271-273.

Yagunov Dmytro. Developing the National Model of Probation Service in Ukraine // Turkey-Ukraine Comparative Law Symposium. Istanbul, 15-17.03.2011. Editor Prof. Dr. Yener Ünver. – Istabbul, 2011. – P.p. 319-323.

Ягунов Д.В. Пенологічна політика в епоху глобалізації // Государство и право в условиях глобализации: реалии и перспективы. Сборник научных трудов, посвященных 10-летию економико-правового факультета ОНЮА в г. Симферополе.  Симферополь, 2010. – С.350-352.

Ягунов Д.В. Вплив глобалізації на кримінальну політику сучасної держави в контексті питання про "кризу покарання" // Проблеми національної державності: матеріали  Міжнародної наукової конференції  памяті Л.М.Стрельцова (ОНУ ім. Мечникова, 26 березня 2010 року). - Одеса: Астропрінт, 2010, - С.261-263.

Ягунов Д.В. Категорія «розумний строк судового розгляду» у практиці Європейського суду з прав людини // Вісник адвокатури. - 2009. - №4.

Ягунов Д.  Законодавча робота над створенням системи пробації в Україні: підсумки за 2009 рік // Правове життя сучасної України: Тези доповідей Міжнародної наукової конференції професорсько-викладацького і аспірантського складу / Відп. ред. д-р юрид. наук, проф. Ю.М.Оборотов // Одеська національна юридична академія. - Одеса: Фенікс, 2009. - С.622-623

Ягунов Д. Створення в Україні системи пробації: проблеми та перспективи використання сучасного світового досвіду // Актуальні проблеми європейської інтеграції. Збірник наукових праць з питань європейської інтеграції та права. Випуск п’ятий. За ред. Д.В.Ягунова. – Одеса: Фенікс, 2009. – С.214-221.

Ягунов Д.  Перспективи відомчого підпорядкування пенітенціарної системи України: деякі думки з приводу деяких законопроектів // Актуальні проблеми європейської інтеграції. Збірник наукових праць з питань європейської інтеграції та права. Випуск п’ятий. За ред. Д.В.Ягунова. – Одеса: Фенікс, 2009. – С.245-253.

Ягунов Д. Якій бути пробації ХХІ століття? (Вплив глобалізацій них процесів на сучасні пенальні політику та практики) // Актуальні проблеми європейської інтеграції. Збірник наукових праць з питань європейської інтеграції та права. Випуск п’ятий. За ред. Д.В.Ягунова. – Одеса: Фенікс, 2009. – С.222-229.

Ягунов Д. Проблеми та перспективи відомчого підпорядкування пенітенціарної системи України // Актуальні проблеми державного управління: Збірник наукових праць ОРІДУ. Вип. 3 (39). – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2009. – С.139-142.

Ягунов Д. Пробація у ХХІ столітті: перевинахід, модернізація або знищення // Закон і обов’язок. – 12 лютого 2009 року.

Ягунов Д. Деякі проблеми визначення місця пробації в системі соціальних послуг // Актуальні проблеми державного управління. – Одеса: ОРІДУ НАДУ при Президентові України, 2008. – Випуск №3 (35). – С.156-162.

Ягунов Д. «Реабілітаційний ідеал» та проблеми концептуального обґрунтування національної моделі пробації // Відновне правосуддя в Україні. – 2008. – №2(10) - http://www.commonground.org.ua/dld/RJU_bulletin/RJU.Vol.2(10).content.html

Ягунов Д.  Пробація: трансформація концептуальних засад та перспективи створення національної моделі в Україні // Актуальні проблеми європейської інтеграції. Збірник наукових праць з питань європейської інтеграції та права. Випуск третій. За ред. В.М.Кривцової та Д.В.Ягунова. – Одеса: Фенікс, 2008. – С.437-460.

Ягунов Д.В. Проблеми формування пенітенціарної політики в епоху глобалізації та поглиблення інтеграційних процесів // Україна і Європейський Союз: шляхи і напрями зближення і співпраці : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (14-15 вересня 2006 року). У 2 ч. За ред. проф.. Я.Й Малика. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2008. – Ч. 1. – 376 с. – С. 210-216.

Ягунов Д. Пенітенціарна система Бельгії // Актуальні проблеми європейської інтеграції. Збірник наукових праць з питань європейської інтеграції та права. Випуск третій За ред. В.М.Кривцової та Д.В.Ягунова. – Одеса: Фенікс, 2008. – С.461-468.

Ягунов Д.  Моя небольшая статья об Александре Солженицыне // Актуальні проблеми європейської інтеграції. Збірник наукових праць з питань європейської інтеграції та права. Випуск четвертий. За ред. Д.В.Ягунова. – Одеса: «Фенікс», 2008. – С.220-236.

Ягунов Д., Севастьянова Н. «Net-Widening» в системі заходів соціального контролю // Стратегія регіонального розвитку: формування та механізми реалізації. Матеріали щорічної науково-практичної конференції, 31 жовтня 2007 року. Т. 2.  Одеса: ОРІДУ НАДУ при Президентові України, 2007. – С.285-288.

Ягунов Д. Трансформація системи альтеративних покарань в Англії та Уельсі: можливість запозичення зарубіжного досвіду для України // Відновне правосуддя в Україні. – 2007. – №2(6). – С.67-72.

Ягунов Д.  Пробація в системі соціальних послуг // Стратегія регіонального розвитку: формування та механізми реалізації. Матеріали щорічної науково-практичної конференції, 31 жовтня 2007 року. Т. 2.  Одеса: ОРІДУ НАДУ при Президентові України, 2007. – С.211-212.

Ягунов Д.  До проблеми створення служби пробації в Україні // Ювенальна політика і ювенальна юстиція в сучасній державі.: Матеріали міжнародної наукової конференції 21-22 вересня 2007 року, м. Одеса / За заг.  ред.  проф.  Ю.М.Оборотова;  Одеська національна юридична академія. – Одеса: Фенікс, 2007. – С.129-13

Ягунов Д. Служба пробації: концепція, принципи діяльності, організаційна структура // Закон і обов’язок. – 2007. – №1(5). – С.60-64.

Ягунов Д. Служба пробації: концепція, принципи діяльності, організаційна структура // Відновне правосуддя в Україні. – 2007. – №1(5). – С.60-64.

Ягунов Д. Державний департамент України з питань виконання покарань або Міністерство юстиції України: проблемні питання державного управління вітчизняною пенітенціарною системою в світлі європейських стандартів // Європейський  Союз:  50  років  після  Римських  угод. Євроінтеграційні перспективи України:  нові  моделі: Збірник статей та тез доповідей за підсумками науково-практичного семінару 12 травня 2007 року / За ред. Г.Алавацького, В.Кривцової та Д.Ягунова. – Одеса, 2007. – С.121-126.

Ягунов Д. Служба пробації: європейські стандарти та перспективи їх впровадження в Україні // Актуальні проблеми реалізації Плану дій Україна - ЄС. Збірник статей за підсумками науково-практичної конференції / За ред. В.Кривцової, Д.Ягунова. – ОРІДУ НАДУ при Президентові України, 9 лютого 2007. – Одеса: Фенікс, 2007. – С.59-70.

Ягунов Д. Вплив глобалізації на формування сучасної пенітенціарної політики // Матеріали наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Правова спадщина Нюрнбергського процесу: історія та сучасність. Другі юридичні читання», 24 листопада 2006 року. – Одеса: Астропринт, 2006. – С.175-176.

Ягунов Д. Перспективи подальшого реформування пенітенціарної системи України: пріоритети, проблеми та захист прав людини // Збірник наукових праць IV конференції «Розвиток демократії та демократична освіта в Україні» (Ялта, 28-30 вересня 2006 року

Ягунов Д., Шарова Н. Використання механізмів відновного правосуддя при виконання альтернативних покарань: вітчизняні реалії та деякий зарубіжний досвід // Впровадження відновного правосуддя в Україні: висновки та перспективи. Збірник наукових праць. – Квітень 2006 р. – С.65-68 (www.commonground.org.ua).

Ягунов Д. Проблеми впровадження досвіду служб пробації у вітчизняну практику виконання альтернативних покарань // Збірник тез наукових доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та аспірантів «Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку» (Луцьк, Волинський державний університет ім. Лесі Українки, 17-18 березня 2006 року). – С.72-74

Ягунов Д. Виконання альтернативних санкцій: глобальний підхід // Матеріали Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів «Проблеми імплементації міжнародних нори кримінально-правового напрямку в національні законодавства. Перші юридичні читання» (Одеса, Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова, 17 лютого 2006 року). – С.72-74.

Ягунов Д. Постіндустріальне «обличчя» в’язниці: деякі проблеми пенітенціарної політики та практики в епоху глобалізації // Актуальні проблеми державного управління. – Одеса: ОРІДУ НАДУ при Президентові України, 2006. – Випуск №4 (28). – С. 291-296.

Ягунов Д. Деякі аспекти державного регулювання в сфері використання праці засуджених // Актуальні проблеми державного управління. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2006. – №3 (27). – С. 125-130.

Ягунов Д. Політичні повстання як один з чинників кризи державного управління радянською в’язничною системою // Актуальні проблеми державного управління. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2006. – №2 (26). – С. 39-45.

Ягунов Д. Пенітенціарні ідеали та пенітенціарна архітектура в механізмах соціального управління // Актуальні проблеми державного управління. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2005. – №4 (24). –  С. 91-97.

Ягунов Д., Сторожук Р. Соціальна політика щодо молоді з девіантною поведінкою: досвід Великої Британії // Актуальні проблеми державного управління. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2005. – №2 (22). – С.128-138.

Ягунов Д. Реформування організаційно-функціональної структури державного управління пенітенціарною системою України: реалії, перспективи та європейські стандарти // Вісник державної служби. – 2005. – №2. – С.15-18.

Ягунов Д. Місце соціальної політики в процесі реформування пенітенціарної системи України // Матеріали ІІІ конференції «Розвиток демократії та демократична освіта в Україні» (20-22 травня 2005 року)

Ягунов Д. Пенітенціарні установи в світлі концепції тотальних інституцій // Інтелігенція і влада. Громадсько-політичний науковий збірник. Вип. 4. Серія: соціологія. – Одеса: Астропрінт, 2005. – С.128-137.

Ягунов Д. Європейська інтеграція України та пенітенціарна реформа: загальнодержавний та регіональний аспекти // Актуальні проблеми державного управління і місцевого самоврядування: сучасний стан та перспективи регіонального розвитку. Матеріали щорічної науково-практичної конференції 18 жовтня 2005 року. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2005. – С. 210-212.

Ягунов Д. Реформування пенітенціарної систем України: сучасні реалії, перспективи та європейські стандарти // Матеріали щорічної науково-практичної конференції (28 квітня 2005 року). – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2005. – С.66-70.

Ягунов Д. Приватизація в’язничної системи: англо-американський досвід // Актуальні проблеми політики. – Одеса: Юридична література, 2004. – №19. – С. 355-361.

Ягунов Д. Співробітництво між Україною та ЄС в галузі внутрішніх справ // Державна стратегія управлення місцевим та регіональним розвитком: форми, методи та актуальні проблеми реалізації. Матеріали науково-практичної конференції 24 листопада 2004 року. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2004. Том 2. – С. 210-212.

Ягунов Д. Ресоціалізація засуджених як напрямок соціальної політики держави. Аналітична записка // Вироблення державної політики. – Київ: НАДУ при Президентові України – Канадське бюро міжнародної освіти – Центр досліджень адміністративної реформи, 2003. – С.177-191.

Ягунов Д. Державне управління установами пенітенціарної системи: досвід Канади // Актуальні проблеми державного управління. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2003. – №3 (15). – С. 161-167.

Ягунов Д. Категорія соціального виключення як елемент концепції ресоціалізації засуджених та ув’язненнях // Актуальні проблеми державного управління. – Одеса: ОРІДУ, 2003. - № 4 (16) – С. 196-204.

Ягунов Д. Державне управління та пенітенціарна система України: проблеми співвідношення // Актуальні проблеми державного управління. – Одеса: ОРІДУ УАДУ, 2002. - №11. – С. 278-288.

Ягунов Д. Кадрове забезпечення діяльності органів виконання покарань на регіональному рівні // Актуальні проблеми державного управління. – Одеса: ОРІДУ УАДУ, 2002. – №10. – С. 226-232.

Ягунов Д. Ресоціалізація засуджених як напрямок соціальної політики держави // Актуальні проблеми політики. – Одеса: Юрид. літ-ра, 2003. – №17. – С. 270-277.

Ягунов Д. Ресоціалізація засуджених як складова державної соціальної політики // Актуальні проблеми державного управління. – Одеса: ОРІДУ, 2002. – №12. – С. 180-186.

Ягунов Д. Права ув'язнених і розвиток демократії в Україні // Матеріали ІІ конференції «Розвиток демократії та демократична освіта в Україні» 24 травня 2002 року)

Ягунов Д. Державне управління пенітенціарними установами та процесом ресоціалізації засуджених в працях Мішеля Фуко // Актуальні проблеми державного управління. – Дніпропетровськ: ДРІДУ НАДУ, 2003. – № 4 (14) –  С. 86-97

Ягунов Д. Державне управління та пенітенціарна система України: проблеми співвідношення // Актуальні проблеми державного управління. – Одеса: ОРІДУ УАДУ, 2002. – №11. – С.278-288.

Ягунов Д. Проблеми реалізації політики в галузі охорони здоров’я в пенітенціарних установах // Формування та реалізація регіональної політики в галузі охорони здоров’я. Матеріали науково-практичної конференції за міжнародної участі. 24-25 квітня 2002 року. – Одеса: ОРІДУ УАДУ, 2002. – С. 333-338.

Ягунов Д. Деякі проблеми реабілітації засуджених до покарань з випробуванням // Актуальні проблеми політики. – Одеса: Юрид. літ-ра, 2002. – №13-14. – С. 843-846.

Ягунов Д. Роль общественных организаций в обеспечении законности в местах лишения свободы // Актуальні проблеми політики. – Одеса: Юридична література, 2000. – Вип.9. – С.427-431.